bg     en
 

:: За Фирмата ::    :: Продукти ::     :: Информация ::    :: Връзки::     :: Контакти ::

Офис: 1504 София, ул. Оборище 65; Тел/факс +359-2-9440940, тел.+359-2-9444478; office@metaskill-bg.com

Основана 1990 г. от съдружници с многогодишен научен и практически опит.

Регистрирана в СГС по ф.д.2242/1990. 

Предмет на дейност:

  • Системен анализ

- разработка на проекти по Комплексно Предотвратяване и Контрол на Замърсяването (КПКЗ) за промишлени предприятия – заявления за издавaне и/или промяна на Комплексни разрешителни,

- разработка на Доклади за Оценка на Въздействията върху Околната Среда (ОВОС),

- разработка на Проекти за мониторинг и докладване на парникови газове, вкл. Планове за мониторинг към емисионни разрешителни и годишни доклади за емисиите на парникови газове  вкл. приложен софтуер за мониторинг на парникови газове (още...),

- енергийни анализи,

- анализ на качеството на измервания и на измервателни системи.

  • Индустриална автоматика – инженеринг, техническо осигуряване и приложно програмно осигуряване на системи за автоматизация на процеси,

  • Разработка, изпълнение и поддържане на системи за измерване и контрол на производствени параметри, свързани с околната среда:

- системи за непрекъснат автоматичен мониторинг на производствени и отпадни води и газове,

- системи за автоматичен анализ на състава на газове и течности, вкл. системи за контрол на атмосферния въздух и работната среда,

- измервания на разход, плътност и други параметри на потоци от различни флуиди.

  • Енергийни и екологични проекти (още...)
     

  • Продажба четки на едро - над 300 вида (още...)

Клиенти на Дружеството са множество  енергийни и промишлени предприятия
Чуждестранни партньори са  NETTO Electronics – Прага и ECM ECO Monitoring – Братислава

Допълнителна информация за дейността