bg     en
 

:: За Фирмата ::    :: Продукти ::     :: Информация ::    :: Връзки::     :: Котнакти ::

Офис: 1504 София, ул. Оборище 65; Тел/факс +359-2-9440940, тел.+359-2-9444478; office@metaskill-bg.com


Извършване на енергийни анализи и проекти с цел реализация на
енергоспестяващи мерки и системи чрез кредитно финансиране.

 

Енергийните разходи представляват значителен (а често и най-голям ) дял от производствените и битови разходи. Обикновено обаче се примиряваме с тях, въпреки осъзнатите възможности за спестяване на енергия. Причина за това е необходимостта от значителни инвестиции, а инвестирането в икономии е малко привлекателно. Ако обаче е налице проект и кредитна схема, чрез които инвестициите да бъдат изплащани за сметка на спестената енергия, пред Вас е практически безрискова сделка със значима полза.

Ползите са не само в икономиите, които може да бъдат 30-80%, но и в нови възможности за обновяване и модернизация. Извършените енергийни анализи показват срокове за откупуване на инвестициите от порядъка на 5-7 години (при отчитане на лихви върху кредити от порядъка на 12%). Множество банки предлагат кредити при подходящи условия за финансиране на проекти за икономия на енергия.
 

Целта ни е да Ви подпомогнем при подготовката на такъв проект и намирането на подходяща схема за финансиране. Съществено в тази дейност е прецизното изчисляване на всички разходи, ползи и рискове. Формираният от нас колектив от най-високо квалифицирани специалисти може да осъществи това с изпълнение на следните три стъпки:
 

Първа стъпка към проекта за енергийна ефективност е енергийният анализ, при който:

- проучва се съществуващото състояние на обекта за получаване на необходимите данни за анализа,

- за съществуващото състояние на обекта се извършава анализ на енергийни потребности и енергийни загуби,

- определят се мерки за спестяване на енергия,

- за всяка мярка и/или комбинация от мерки:

  • изработва се технически проект и/или калкулация на необходимите инвестиции,

  • с помощта на математически модели се определят необходимата консумация, мощност, спестявания, ефективност

- изготвя се технико-икономически доклад с варианти и техните показатели, както и с възможните начини за финансиране (кредитиране).

На основата на енергийния анализ и предоставения технико-икономически доклад клиентът ни има възможност да избере оптимален от техническа и икономическа гледна точка вариант на енергоспестяващите мерки.
 

Втората стъпка обхваща разработката на :

- работен проект съгласно избрания вариант

- бизнес-план и документация за избраната финансираща банка

Третата стъпка обхваща дейностите по изпълнението на проекта, които можем да изпълним изцяло или частично в зависимост от желанието Ви. Тук може да се включи и мониторинг на резултатите, т.е. текущо определяне на икономиите при реални условия.