bg     en
 

:: За Фирмата ::    :: Продукти ::     :: Информация ::    :: Връзки::     :: Контакти ::

Офис: 1504 София, ул. Оборище 65; Тел/факс +359-2-9440940, тел.+359-2-9444478; office@metaskill-bg.com

Приложен софтуер за мониторинг и докладване на емисиите от СО2

Приложният софтуер КалЕм-С е ориентиран, съгласно Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове, само към емисиите на СО2. Софтуерът не е самостоятелен продукт, който може да се закупи отделно и да се използува непосредствено. Той е резултат на Проекта за мониторинг на СО2, въз основа на който приложната програмна система се настройва. Проектът е предпоставка за настройката и испоолзуването на КалЕм-С.

Функции на приложния софтуер КалЕм-С са:

  • поддържане на данни за предприятието,

  • поддържане на регистър на записи за изчисление на емисиите – наличие на процедури за предпазване от грешки,

  • поддържане на документен регистър – осигуряване на връзка с документния архив,

  • редактиране и контрол на данните,

  • извеждане на текущи справки,

  • формиране на таблиците на годишния доклад съобразно изисквания формат,

Софтуерът КалЕм-С представлява малка база данни, разработена на основата на ACCESS 2003, работеща в средата на WINDOWS 2000/XP. Системата е еднопотребителска, но данните са отделени от процедурната база и може да се намират в различни компютри. Процедурната база се подменя при инсталиране на нова версия, без това да засяга натрупаните данни. Подобно на счетоводните системи е осигурена възможност чрез подходящо индексиране да се направи връзка между записите в системата и реалните документи, от които са взети данните, което е и най-същественото качество на КалЕм-С.

По-долу са дадени копия на някои екранни форми.


Главното меню е във вид на серия бутони, чрез които се избират основните функции. Графичното изображение дава възможност за непосредствена оценка на състоянието.

Главната функция е въвеждането на данни. Данните са свързани с партиди на материали/горива, които се характеризират с параметри. Тези параметри със стойностите си определят емисията за даден партида. Стойностите на параметрите се взимат от документи, които се описват и регистрират с набор атрибути.

Налице е възможност за получаване на различни видове справки – основни групи са оперативните (за контрол на състоянието и текущи анализи) и нормативните (изисквани от Наредбата за годишния доклад).